Środki w ramach COVID-19

W związku z uruchomieniem „Tarczy antykryzysowej” przez Radę Ministrów alokowane zostaną środki pomocowe na instrumenty płynnościowe (pożyczki obrotowe i inwestycyjne, dotacje). Przekażemy Państwu szczegółowe informacje w tym zakresie.
Jesteśmy zespołem doświadczonych ekspertów-praktyków posiadających wieloletnie doświadczenie w definiowaniu i realizacji infrastrukturalnych projektów doradczych dla wiodących polskich podmiotów, zarówno z sektora prywatnego, jak i publicznego.

Naszą wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych oraz doskonałą znajomość zagadnień z zakresu infrastruktury, transportu oraz energetyki połączyliśmy z doświadczeniem zawodowym oraz pasją do doradzania naszym klientom.

Misja

Jesteśmy polską firmą doradczą, która pomaga rodzimym podmiotom w osiąganiu ich aspiracji biznesowych i budowaniu trwałej przewagi konkurencyjnej. Wierzymy, w „gospodarkę opartą na wiedzy” oraz, że pozwoli ona osiągać nasze wspólne cele. Zachęcamy do elastyczności i innowacji.

InfraCD

Wizja

Pragniemy stać się liderem i partnerem pierwszego wyboru w zakresie dostarczania najwyższej jakości usług doradczych na każdym etapie realizacji inwestycji transportowej, energetycznej lub infrastrukturalnej.

InfraCD

Branże w których działamy

Infrastruktura i transport


Branża infrastrukturalna i transportowa ma ogromne znaczenie dla społeczeństwa i gospodarki ze względu na determinowanie wzrostu gospodarczego oraz tworzenie miejsc pracy. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego z roku 2017, branża transportowa w Polsce zatrudnia 591,8 tysiąca osób. Udział transportu w PKB wynosi ok. 6%*. Efektywność i sprawność transportu ma ogromny wpływ na działanie przedsiębiorstw w Polsce, a zatem na całą gospodarkę.

Oferowane przez nas w obszarze infrastruktury i transportu usługi adresowane są do podmiotów operujących na rynku:

 • kolejowym
 • drogowym
 • transportu publicznego

* Informacja Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie skorygowanego szacunku produktu krajowego brutto za 2017 rok

Energetyka i surowce


Bezpieczeństwo energetyczne jest kwestią strategiczną dla każdego państwa. Wytwarzanie i przesyłanie energii elektrycznej jest gospodarczym krwiobiegiem, który, obok systemu transportowego, warunkuje sprawne funkcjonowanie gospodarki.

Polski sektor elektroenergetyczny będzie potrzebował w nieodległej przyszłości bardzo wysokich nakładów inwestycyjnych. Jest to naturalna konsekwencja procesu starzenia się istniejących elektrowni i instalacji przesyłowych. Blisko 40% bloków energetycznych w Polsce ma ponad 40 lat, a ponad 15%, starszych niż 50 lat, kwalifikuje się do natychmiastowego wyłączenia. Inwestycje w tej branży są też motywowane przepisami unijnymi, a zwłaszcza koniecznością zmniejszenia emisji pyłów, tlenków azotu oraz dwutlenku węgla. Obowiązek spełnienia wymogów związanych z redukcją zanieczyszczeń może być przyczyną wyłączeń bloków energetycznych wykorzystujących wysokoemisyjny węgiel.

Zakres oferowanych przez nas usług w zagadnieniach energetycznych adresowany jest do podmiotów operujących na rynku:

•  energii elektrycznej;   • ciepła;   • paliw;

W segmentach obejmujących:

•  dystrybucję (sieci przesyłowe);   • wytwarzanie;   • sprzedaż;

Elektromobilność

W ślad za światowymi trendami Polska prowadzi szeroko zakrojone działania na rzecz rozwoju elektromobilności. Doprowadziły one do uchwalenia w ramach implementacji dyrektywy unijnej ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, która weszła w życie 22 lutego 2018 r. Reguluje ona funkcjonowanie rynku paliw alternatywnych w transporcie, szczególnie w odniesieniu do energii elektrycznej i gazu ziemnego. Jej przepisy będą miały znaczący i długoterminowy wpływ na polską gospodarkę.

 Wyżej wymieniona ustawa wprowadza m.in.:

 • obowiązek uwzględnienia od 1 stycznia 2019 r. w pozwoleniach na budowę budynków użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych, określonych w ustawie i aktach wykonawczych, punktów ładowania pojazdów elektrycznych;
 • konieczność wygaszenia do końca 2019 r. umów zlecenia transportu, zawartych przez administrację państwową z podmiotami, które w swej flocie nie będą posiadały określonych w ustawie ilości pojazdów zeroemisyjnych;
 • obowiązek posiadania przez samorządy terytorialne oraz organy administracji samorządowej w swej flocie – odpowiednio – 30% i 50% pojazdów zeroemisyjnych i zawierania umów o transport publiczny tylko z podmiotami posiadającymi w swej flocie minimum 30% takich pojazdów;
 • obowiązek budowy przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad sieci ogólnodostępnych stacji ładowania wzdłuż dróg sieci TEN-T. Obecnie zaplanowanych jest 170 takich stacji;
 • Strefy Czystego Transportu – ustawa reguluje sposób ustanawiania stref przez samorządy terytorialne oraz możliwe zasady funkcjonowania i egzekwowania wjazdów;
 • regulacje określające obowiązki prawne, techniczne i organizacyjne tworzenia stacji i punktów ładowania elektrycznych lub gazowych pojazdów i jednostek pływających;
 • obowiązek przeprowadzania przez jednostki samorządu terytorialnego co 36 miesięcy analizy kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem zeroemisyjnych pojazdów w transporcie publicznym.

Wykorzystując naszą wiedzę i doświadczenie w zakresie ekonomii i finansów, wraz z ekspertami ds. nowych technologii i aspektów technicznych stworzyliśmy know-how służące kompleksowej ocenie i weryfikacji projektów oraz planów w zakresie elektromobilności. W połączeniu z naszym doświadczeniem w pracy przy projektach inwestycyjnych z branży infrastrukturalnej i energetycznej, których wartość przekroczyła 40 miliardów złotych, oferujemy następujące spektrum usług:

 

 • wstępną weryfikację koncepcji i technologii – badania macierzowe;
 • opracowywanie prognoz rozwoju poszczególnych technologii (wraz ze zdefiniowaniem ograniczeń finansowych, prawnych, technicznych, technologicznych itp.);
 • analizę i ocenę ryzyka nowych rozwiązań technologicznych;
 • kompleksową ocenę projektów inwestycyjnych związanych z elektromobilnością;
 • opracowywanie studiów wykonalności wraz analizami kosztów i korzyści oraz analizą wielokryterialną (macierze wariantów, kryteria wyboru itp.);
 • wykonywanie analiz kosztów i korzyści dla jednostek samorządu terytorialnego, określonych w Art. 37 Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz planów transportowych.
Pobierz: AKK zgodnie Ustawą - Oferta dla JST
W dniu 15 stycznia 2019 Komisja Europejska ogłosiła konkursy w ramach działania „Innovation Action Lump-Sum”, których celem jest dofinansowanie innowacyjnych projektów w sektorze kolejowym. Niniejszym przedstawiamy naszą ofertą świadczenia usług doradczych w zakresie pozyskiwania dofinansowania projektów w ramach Horizon 2020 Framework Programme (H2020) - Shift2Rail-RIA.

Nasze usługi

Doradztwo w ramach cyklu życia projektu infrastrukturalnego

Nasze usługi związane z zarządzaniem cyklem życia projektu infrastrukturalnego zorientowane są na optymalne definiowanie etapów/zadań inwestycyjnych, wykorzystanie adekwatnych koncepcji zarządzania projektem oraz zastosowanie odpowiednich technik/narzędzi, celem spełnienia oczekiwań finansującego/klienta.

Zakres usług zgodnie z cyklem życia projektu obejmuje m.in.:

 • opracowywanie założeń do strategii oraz pełnych strategii;
 • analizy branżowe i rynkowe;
 • analiza inwestycji na wstępnych etapach rozwoju;
 • opracowywanie studiów wykonalności;
 • pozyskiwanie środków na finansowanie projektów – przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej (fundusze UE, fundusze Krajowe, Międzynarodowe Instytucje Finansowe);
 • opracowywanie modeli ruchu oraz analiz marketingowych;
 • opracowywanie PFU/SIWZ;
 • opracowywanie kompletnych materiałów przetargowych w postępowaniach publicznych;
 • projektowanie (projekty drogowe/kolejowe);
 • zarządzenie kontraktem inwestycyjnym.

Wspomagamy klientów w wielu obszarach związanych z szeroko pojętą infrastrukturą i przemysłem. Pomagamy pozyskać fundusze europejskie. Wspieramy przewoźników, zarządców infrastruktury, właścicieli lub użytkowników bocznic, producentów urządzeń i/lub taboru. Wspieramy podmioty działające w branży transportu publicznego oraz jednostki samorządu terytorialnego.

Infracd

Doradztwo związane
z efektywnością energetyczną


Nowoczesne oświetlenie jest gwarancją bezpieczeństwa i oszczędności kosztów. Inteligentne oświetlenie pozwala na ograniczenie ilości światła padającego na zewnątrz obszaru docelowego i pozwala na pełne, równomierne rozłożenie światła na danym terenie lub w obiekcie. 

Realizacja projektu w zakresie efektywności energetycznej oświetlenia ma przynieść naszym klientom wymierne korzyści w postaci: 

 • ograniczenia kosztów usług;
 • oszczędności energii do 80%;
 • uzyskania wysokiej jakości światła i poprawy widoczności;
 • funkcjonalności;
 • bardzo dużej trwałości;
 • korzystnej formuły finansowania inwestycji.

Do realizacji projektu podchodzimy etapowo, tak, aby realizacja każdego kolejnego zadania miała swoje uzasadnienie w wynikach i wnioskach płynących z etapu poprzedniego. Takie podejście gwarantuje pełniejszą kontrolę, ze strony klienta, nad realizacją całości projektu oraz oszczędność czasu, zasobów i środków finansowych.

Zakres naszych usług obejmuje w szczególności:

 • inwentaryzację - zgromadzenie podstawowych informacji o obecnej infrastrukturze oświetlenia zewnętrznego dla wskazanych obiektów i terenów kolejowych;
 • projektowanie (dobór sprzętu) - wykonanie obliczeń fotometrycznych i dobór urządzenia dla danego obiektu/terenu kolejowego;
 • analizy przedrealizacyjne (efekty, finansowanie) - opracowanie optymalnej struktury realizacji przedsięwzięcia z uwzględnieniem analizy efektów ekonomicznych oraz badaniem rynku potencjalnych partnerów oraz instytucji finansujących;
 • opracowanie dokumentacji projektowej/przetargowej oraz wsparcie w zakresie wyboru partnera/wykonawcy projektu;
 • wsparcie w zakresie zapewnienia warunków finansowania dla planowanego przedsięwzięcia na oczekiwanych przez klienta zasadach.

Możliwe formy finansowania rozważane w trakcie analiz:

 • środki własne;
 • dofinansowanie unijne m.in. SOWA;
 • formuły ESCO/EPC z gwarancją oszczędności;
 • Partnerstwo Publiczno-Prywatne;
 • finansowanie mieszane.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji na każdym z wymienionych etapów lub dowolnie wybranym etapie, w zależności od stopnia zaawansowania realizacji Państwa projektu.

Doradztwo w zakresie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

Oferowany przez nas zakres usług jest efektem wniosków płynących z wieloletniej praktyki doradczej oraz analiz najczęstszych błędów popełnianych przez podmioty publiczne decydujące się na realizację przedsięwzięć w formule PPP i ma na celu:

 • przeprowadzenie wstępnych analiz przedrealizacyjnych;
 • zdefiniowanie celów oraz wstępnego zakresu planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego;
 • wskazanie najbardziej optymalnego sposobu realizacji przedsięwzięcia;
 • badanie rynku potencjalnych inwestorów;
 • dokonanie wstępnej strukturyzacji przedsięwzięcia.

Realizacja projektu z doradcą zewnętrznym, takim jak my ma na celu zwiększenie szans powodzenia Państwa projektu. Za tego typu podejściem przemawiają statystyki rezultatów postępowań na wybór partnera prywatnego (lata 2009 – IV.2016).

Z udziałem doradcy Infra

Podpisane umowy

56%

Unieważnione

20%

Procedury w toku

24%

Bez udziału doradcy Infra

Podpisane umowy

11%

Unieważnione

72%

Procedury w toku

17%

Swoją ofertę kierujemy gównie do klientów samorządowych, tj. samorządów gminnych, powiatowych oraz wojewódzkich i ich jednostek organizacyjnych oraz organów administracji rządowej poszukujących możliwości finansowania swoich zadań publicznych, jak również podmiotów prywatnych zainteresowanych udziałem w projekcie PPP.

Świadczymy usługi podzielone na 2 fazy, obejmujące:

01

Faza 1
Analiza możliwości i zasadności realizacji przedsięwzięcia

 • przeprowadzenie testu zasadności i możliwości realizacji projektu, polegającego na analizie czynników, które przesądzają o przydatności formuły PPP;
 • określenie wstępnych założeń prawnych, rynkowych, finansowych, organizacyjnych i technicznych projektu oraz ram współpracy z partnerem prywatnym;
 • przedstawienie klientowi optymalnego modelu realizacji projektu, uwzględniającego identyfikację, ocenę i wstępną klasyfikację ryzyk, podział zadań pomiędzy partnera publicznego i prywatnego, mechanizm wynagradzania i zaangażowanie finansowe partnerów.
02

Faza 2
Wsparcie na etapie realizacji przedsięwzięcia

 • przygotowanie i przedłożenie kompletnej dokumentacji na wybór partnera prywatnego;
 • wsparcie klienta na etapie oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, złożonych przez potencjalnych partnerów prywatnych;
 • wsparcie klienta podczas negocjacji/dialogu z potencjalnymi partnerami prywatnymi w zakresie aspektów prawnych, finansowych, podatkowych i organizacyjnych;
 • sporządzenie wstępnego projektu umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym i dokonywanie jego zmian/aktualizacji w toku przeprowadzonych negocjacji/dialogu;
 • wsparcie klienta w udzielaniu odpowiedzi na ewentualne pytania zadawane do SIWZ przez wykonawców;
 • wsparcie klienta w dokonywaniu oceny ofert oraz przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

Nasze atuty

Realizując projekty, tworzymy i bierzemy udział w pracach wspólnych zespołów projektowych oraz pełnimy rolę partnera biznesowego dla swoich klientów. Do dyspozycji klienta stawiamy nie tylko bogaty warsztat narzędzi, doświadczenie i wiedzę naszych ekspertów, ale także kontakty osobiste. Skupiamy się na skutecznym, kolegialnym rozwiązywaniu problemów biznesowych i transferze wiedzy do klienta. W naszych raportach, analizach, nie tylko tworzymy listy rekomendacji, określając co, kiedy i w jaki sposób należy zrobić, aby poprawić „stan obecny”, ale przede wszystkim, w ścisłej kooperacji z klientem, wdrażamy niezbędne zmiany, biorąc na siebie odpowiedzialność za skuteczność zaproponowanych rozwiązań.

Takie pojmowanie partnerstwa pozwala nam na realne wspieranie budowy i rozwoju infrastruktury w Polsce oraz realizacji wszystkich projektów, w które się angażujemy.

Profesjonalizm

Realizujemy projekty i zlecenia gwarantujące naszym klientom osiąganie zakładanych przez nich celów biznesowych. Podejmujemy się ambitnych wyzwań i wspieramy naszych klientów w rozwoju i dokonywaniu przełomowych zmian, minimalizując koszty i ryzyka. Utrzymujemy wysokie standardy jakości naszych usług, poprawiamy ich konkurencyjność oraz rozpoznawalność

Doświadczenie

Jesteśmy zespołem ekspertów i menedżerów z wieloletnim doświadczeniem zdobytym w wiodących przedsiębiorstwach na rynku polskim i międzynarodowym. Opracowujemy analizy rynkowe i branżowe, doradzamy firmom i JST w branżach infrastruktury, energetyki i transportu oraz w zakresie optymalizacji działalności operacyjnej

Skuteczność

Rozpoznawalność naszych ekspertów i uznanie, które zyskali w branży, świadczy o profesjonalizmie oraz sukcesie zrealizowanych przez nich projektów. Oferowane przez nas usługi nastawione są na osiąganie przez naszych klientów wymiernych rezultatów rynkowych i finansowych. W relacji z klientem, cechuje nas elastyczność, która skutkuje skutecznością wypracowywanych koncepcji i podejmowanych działań

Interdyscyplinarność

Świadczymy usługi o charakterze przekrojowym z pograniczna branż, w których działamy. Łączymy i przenikamy światy, ekonomii, innowacji i technologii, metod optymalizacji procesów i zarządzania złożonymi projektami.

Zespół

Janusz ZubrzyckiPrezes Zarządu
Anna ŻyłkaCzłonek Zarządu
Ewa PelińskaKierownik Biura
Damian KosińskiAnalityk
Piotr RydzyńskiAnalityk
Marek SchabekAnalityk
Paweł RydzyńskiProject Manager
Rafał FabiszewskiProject Manager
Monika GrzelakProject Manager
Jacek ZarembaProject Manager

Kariera - aktualnie poszukujemy

Sprawdź nasze oferty

Młodszy specjalista
Analityk
Specjalista ds. zamówień publicznych

Kontakt

Zapraszamy do skorzystania z poniższego formularza lub kontaktu telefonicznego. Chętnie odpowiemy na pytania.

tel.: 22 400 71 49
e-mail: biuro@infracd.pl

Infra - Centrum Doradztwa sp. z o.o
ul. Domaniewska 47/10, 02-672 Warszawa
Skwer Kardynała Wyszyńskiego 5/25, 01-015 Warszawa
KRS 0000629382, NIP 5213742840, REGON 365034565.

Członek Polskiej Izby Producentów urządzeń
i usług na rzecz kolei.

Członek Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym: miejscowość , telefon , mail przez administratora danych firmy Infra – Centrum Doradztwa sp. z o.o. ul Domaniewska 47/10, 02-672 Warszawa, KRS 0000629382, w celu informacyjno – marketingowym. Podaję dane osobowe dobrowolnie. Oświadczam, że są one zgodne z prawdą oraz, że zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.